Musica Folk Susi Pasturi - Gruppo musicale Dueppiù 2

Email: info@dueppiu.it
Vai ai contenuti

Musica Folk Susi Pasturi

SUSI PASTURI
Concerto di canti natalizi tradizionali siciliani
Tastiera: Pino Cultrera - Violino: Cristina Fanara
Voci: Mirella Roccasalva - Barbara Di Mauro

Duemila anni fa, i pastori addormentati, esortati dagli Angeli si alzarono per andare ad adorare quel Bambino, appena nato, salvatore dell’umanità. Alziamoci anche noi, oggi, e rechiamoci tutt’insieme a rivivere quel momento magico, ispirati dai testi e dalla musica dei nostri canti tradizionali

Diu mannò l’ancilu Gabrieli, n’a ‘n paisi ra Galilea ca si chiamava Nazaret n’ta na vergini, zita ri n’omunu ra casa ri davide, ca si chiamava Giuseppi.A vergini si chiamava Maria. Trasennu ravanti a Idda, ci rissi: “Ti salutu, china di razia, u Signori è ccu ttia”.Idda si tramutau , e s’addumannau picchì l’avia salutatu accussì.L’Ancilu ci rissi: Nun t’a scantari, Maria, picchì tu si na razia ro Siggnuri.
BRANO “ QUANNU DIU S’HAVIA ‘NCARNARI”
Ti nascirà nu picciriddu ri nomi Gesù. Ranni sarà e figghiu di l’Altissimu sarà chiamatu; Diu ci darà u tronu ri Davide so patri, e cumannerà ppi sempri nta casa di Giacobbe e u so regnu nun finirà mai.Allura Maria ci rissi all’Ancilu:”Ma comu ppo succeriri? Nun sugnu maritata”.E l’Ancilu ci arrispunniu:“U Spiritu Santu scinnirà supra ri tia e supra ri tia ci sarà a putenza ri Diu

Chiddu ca nascirà picciò sarà santu e si chiamerà Figghiu ri Diu. Viri Elisabetta, ta cucina, macari ca era vecchia ristò ‘ncinta e ora e ri sei misi, e tutti ricevano ca era sterili:"nenti è ‘mpossibili a Diu”. Allura Maria rissi: “ Sugnu cca, serva ro Signuri, mi succirissi chiddu ca rittu”. E l’Ancilu si nni iu.
BRANO “ DIU VI MANNA L’AMBASCIATA”
Na ssi jorna’n decretu ri Cesare Augustu rissi ca sava fari u censimentu ri tutta a terra.Stu primu censimentu fu fattu quannu era guvernaturi ra Siria Quirinu. Tutti ievunu a farisi scriviri, ognunu o so paisi. Macari Giuseppi, ca iera ra casa e ra famigghia ri Davidi, ro paisi di Nazaret, chianò ra Galilea nta Giudia nto paisi ri Davidi chiamatu Betlemme, pi farisi scriviri ccu Maria, addivintata sa mugghieri, ca era ‘ncinta.
BRANO “LA NOTTI DI NATALI”
Ora mentri ca ierunu ddocu finiu i iorna. Nasciu accussi so figghiu, u mmugghiau nte panni e u pusau nta pagghia ri na mangiatura, picchì nun truvarunu stanzi nti l’abbergu.
BRANO “ NINNA NANNA “
Nta ssu postu cerunu na para ri pasturi ca stavunu attenti e pecuri. N’ancilu ro Signori ci appariu e a Gloria ri Diu li cummigghiau ri Luci. Iddi si scantarunu, ma l’ancilu ci rissi:”Nun vi scantati vi rugnu na ranni cuntintizza, ppi tutti l’omini: oggi vi nasciu ‘nta stu paisi ‘n sabbaturi, ca i è Cristu Signuri. Chistu ppi vuiautri e u signali: ciccati ‘n picciriddu cummigghiatu ri panni, ca sta nta na mangiatura”. E subitu cumpareru tant’ autri ancili ca cantavano accussì: “Gloria a Diu ‘nto chiu iautu ro cielu e paci ‘n terra all’omini ri bbona vuluntà”.
BRANO “ LA NOTTI TRIUNFANTI ”

Quannu l’ancili scumpareru, i pasturi rissuru fra iddi: “Iemu a Betlemme, viremu stu prudigiu ca u Signori na fattu cunusciri”.
BRANO “ SUSI PASTURI “
Patteru subbitu e truvaru Maria, Giuseppi e u picciriddu, ca stava ‘nta mangiatura. E dopo ca u vireru, cuntarunu a tutti chiddu ca ci avia rittu l’ancilu. A ggienti si miravigghiau ri ssi paroli. Maria, inveci, si sabbava sti cosi ………. nto cori.
BRANO “ NUN DURMITI CCHIU’ PASTURA “
Poi i pasturi si ni tunnarunu, glorificannu e ludannu Diu ppi tuttu chiddu cavianu sintutu e vistu, comu ciavia rittu l’ancilu.
BRANO “ ROSARIO MADONNA DEL CARMINE “

BRANO “ SUSI PASTURI “
Patteru subbitu e truvaru Maria, Giuseppi e u picciriddu, ca stava ‘nta mangiatura. E dopo ca u vireru, cuntarunu a tutti chiddu ca ci avia rittu l’ancilu. A ggienti si miravigghiau ri ssi paroli. Maria, inveci, si sabbava sti cosi ………. nto cori.
BRANO “ NUN DURMITI CCHIU’ PASTURA “
Poi i pasturi si ni tunnarunu, glorificannu e ludannu Diu ppi tuttu chiddu cavianu sintutu e vistu, comu ciavia rittu l’ancilu.
BRANO “ ROSARIO MADONNA DEL CARMINE “

Webmaster: Giuseppe Cultrera - aggiornamento 02.03.2024
Torna ai contenuti